جمعیت شناسی

فایل SPSS جهت ورود داده ها

دانشجویان عزیز فایل SPSS و فایلی که شماره پرسشنامه های شما در آن قرار دارد در لینک های زیر قرار داده شده است آنها را دانلود کرده و بر اساس توضیحات زیر و مباحث کلاس با دقت داده ها را وارد کرده و فایل آن روی یک سی دی ریخته، همراه با پرسشنامه ها تحویل دهید.

برای ورود داده های سوال 3 میزان تحصیلات تعداد سال های درس خوانده به صورت عدد وارد شود. مثلا بی سواد صفر اول ابتدایی یک الی آخر ، دیپلم 12، فوق دیپلم 14، لیسانس 16ریال فوق لیسانس 18 و دکترا 22.

در مورد سوال 7 به دو بخش یا سوال تفکیک شده S7.1 تعداد دختر و S7.2      تعداد پسرها وارد شود.

http://persiandrive.com/429055 فایل شماره پرسشنامه

 

http://persiandrive.com/704248 فایل SPSS

 

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۳٠
Comments نظرات () لینک دائم

قابل توجه دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر

دانشجویان عزیز از یکی لینک های زیر فایل پرسشنامه را دانلود کرده و در مرحله اول سوالات پرسشنامه را در یک فایل اس پی اس اس (spss) تعریف کرده و به نام خود به آدرس moltafeth@gmail.com ارسال کنید و در مرحله بعد تعدادی که در کلاس گفته شد کپی و سرپرستان خانواده های یک محله آنها را تکمیل کرده و در مرحله نهایی  داده های پرسشنامه ها در فایل spss نهایی که از طریق همین وبلاگ در اختیار شما قرار خواهم داد وارد کرده و همراه با پرسشنامه تحویل دهید.

http://persiandrive.com/339016

http://uplod.ir/duvu3t473dl7/پرسشنامه_اصلی_امنیت.pdf.htm

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٢
Comments نظرات () لینک دائم

جزوه جمعیت شناسی

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=02dceeafd6e6f4bbefa3212f682081c5

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢
Comments نظرات () لینک دائم

برنامه ترم بندی شده رشته علوم اجتماعی

گرایش پژوهشگری

http://uploadtak.com/images/g8933_.doc

گرایش برنامه ریزی

http://uploadtak.com/images/c3176______.doc

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۸
Comments نظرات () لینک دائم

دروس نیمسال اول 93-1392

http://uploadtak.com/images/x5781___93_92_1.doc

 

دروس نیمسال اول 92

 

نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٦
Comments نظرات () لینک دائم

نمرات امتحان جامعه شناسی توسعه و اصول توسعه و عمران

شماره دانشجویی نمره امتحان از 30
9096101 19
9055101 19
9096102 19
9055103 21
9096104 15
9096105 20
9096106 15
9055104 26
9096107 20
8955104 21
9096108 20
9096109 15
9055105 19
9096110 20
9096111 20
9096112 17
9096113 17
9096114 21
9096115 20
9096116 21
9096117 19
9096118 10
9096119 20
9096120 16
9055106 19
9055108 18
9055109 19
9096121 19
9096122 23
9096123 18
9096124 14
9055111 18
9096125 14
9055112 25
9055114 18
9096127 16
8896142 22
9096128 17
9096129 17
9055119 16
9096130 21
9096131 25
9096133 15
9096134 21
9055120  
9096135 18
9059702 12
9059603 13
9059705 22
9059706 21
9059604 20
9059707 15
9059605 23
9059606 19
9059709 21
9059710 18
9059711 15
9059607 11
9059712 13
9059713 18
9059715 15
9059716 19
9059609 20
9059717 21
9159716  
9059718 16
8859724 16
9059612 24
9059721 18
9059722 16
9059614 17
9059723 27
9059724 16
9059725 20
9059615 12
9059616 20
8959612 17
9059726 21
9059727 16
9059728 17
9059617 17
9059729 22
9059730 23
9059731 11
9059732 21
9159729  
9059620 16
8959731 20
9059734 14
9059622 17
نویسنده : Hossein Moltafet : ۱:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

نمرات تحلیل جمعیت نیمسال دوم 91

شماره دانشجویی نمره نهایی
9059702 13.25
9059601 -6
9099624 14.75
9099626 13.25
9059603 14.25
9059705 18.25
9059706 10.5
9059604 17
9059707 13.25
9059605 14.5
9059606 11.5
9059709 15
9059710 16.25
9059711 13.75
9059607 10.75
9059712 14.5
9059713 11
9096111 15
9059715 -9.5
9059716 -7
9059609 12
9059717 16.25
9059718 -8
9059612 18.5
9096120 -9
9059613 7.75
9059721 13
9059722 12
9059614 -9
9059723 17
9059724 12.75
9059725 -9.25
9059615 14.75
9059616 3
9059726 -6.75
9059727  
9059728 13
9059617  
9059729 18
9059730 13.5
9059731 10.5
9059732 12.5
9059733 -8.5
9059620 12.5
8959731 19.5
9059734 -8.75
9059622 12
9096101 -9
9096136 -7.5
9055101 15.25
9096102 -8.5
9055102 -2.5
9096103 16.25
8959705 -5.75
9055103 14
9096105 15
9096106 12
9055104 17
9096107 10.5
9096108 14.75
9096109 -2.5
9055105 10
9196113  
9096110 20
9096112 17.25
9096113 8.75
9096114 18
9096115 14.25
8996130 15.5
9096116 11
9096117 12.25
8859724 18
9096118 11.5
9096119 15
9055106 13.5
9055108 -9.5
9055109 18.75
9096121 16.75
9096122 11.75
9096123 14.5
9096124 11.75
9055111 20
9096125 13
9055112 15
9055114 13.5
8759632 13.5
9096127 19
9096128 10.25
9096129 13.25
9055119 14.5
9096130 -9.25
9096131 15
9096133 12.75
9096134 18.5
9055120 -9.5
9096135 12.25
نویسنده : Hossein Moltafet : ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢٠
Comments نظرات () لینک دائم

نمرات پایان ترم آمار مقدماتی نیمسال دوم 91

 

شماره دانشجویی نمره خام از 30 نمره از 20
9196101 8 5.33
9196102 20 13.33
9196103 30 20.00
9196104 16 10.67
9196105 13 8.67
9155103 11 7.33
9196106 23 15.33
9196107 9 6.00
9196108 28 18.67
9155104 17 11.33
9196109 18 12.00
9196110 17 11.33
9196111    
9196112 22 14.67
9196113    
9196114 134 89.33
9155105 17 11.33
9196115 16 10.67
9196116 18 12.00
9196117 19 12.67
9196118 غ  
9155107 17 11.33
9196120 18 12.00
9196122 22 14.67
9155108 30 20.00
9196123 13 8.67
9196124 13 8.67
9155109 10 6.67
9196125 17 11.33
9196126 4 2.67
9196127 22 14.67
9155111 11 7.33
9196128 30 20.00
9155112 23 15.33
9196129 15 10.00
9155113 17 11.33
9155114 13 8.67
9196130 13 8.67
9196131 19 12.67
9196132 12 8.00
9196133 19 12.67
9155120 غ  
8859742 8 5.33
9196134 22 14.67
9155121 24 16.00
9196135 13 8.67
9159602 25 16.67
9159701 غ  
9159704 20 13.33
9159705 8 5.33
9159603 11 7.33
9159706 غ  
9159707 11 7.33
9159708 16 10.67
9159709 16 10.67
9159710 19 12.67
9159711 13 8.67
9159606 17 11.33
9159712 15 10.00
9159713 9 6.00
9159714 19 12.67
9159715 26 17.33
9159716 12 8.00
9096117 15 10.00
9159609 19 12.67
9159718 27 18.00
9159719 16 10.67
9159720 8 5.33
9159722 16 10.67
9159611 11 7.33
9059616 20 13.33
9159723 20 13.33
9159724 12 8.00
9159725 19 12.67
9159726 12 8.00
9159617 19 12.67
9159727 21 14.00
9159728 23 15.33
9159729 16 10.67
9159618 12 8.00
9159730    
9159731 غ  
9159619 11 7.33
9159732 22 14.67
9059734 16 10.67
9159733 16 10.67
نویسنده : Hossein Moltafet : ۱:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/۱٧
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد