جمعیت شناسی

منابع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی (کل گرایش ها)

منابع جامعه شناسی


 

نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

۴-جامعه شناسی نظری (مبانی اصول و مفاهیم)/ دکتر تنهایی

۵ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

۶-نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

۷ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

۸ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز                   

 …حوزه‌های جامعه‌شناسی

1ـ جزوة جامعه‌شناسی شهری / دکتر صدیق سروستانی

2ـ جزوة جامعه‌شناسی انحرافات/ دکتر صدیق سروستانی

3ـ جامعه‌شناسی انحرافات / دکتر سخاوت

4ـ جزوة جامعه‌شناسی صنعتی / دکتر صدیق سروستانی

5ـ جامعه‌شناسی ارتباطات/ دکتر ساروخانی

6ـ جامعه‌شناسی خانواده / دکتر ساروخانی

 7ـ جامعه‌شناسی پزشکی / دکتر توکل

 8ـ جامعه‌شناسی روستایی/ دکتر وثوقی

  9ـ جامعه‌شناسی روستایی / دکتر ازکیا

 10ـ جامعه‌شناسی توسعه / دکتر ازکیا

11ـ جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی / دکتر ازکیا

12ـ  جزوة روانشناسی اجتماعی / دکتر محسنی تبریزی

 13ـ جزوة جامعه‌شناسی انقلاب / دکتر پناهی (دانشگاه علامه)

 14ـ انقلاب و بسیج سیاسی / دکتر بشیریه

 15ـ تئوری‌های انقلاب / استانفورد کوهن، ترجمة علیرضا طیب

۱۶ـ تغییرات اجتماعی / گی‌، روشه ، ترجمة دکتر وثوقی

 17ـ جامعه‌شناسی سازمان‌ها/ آقای صبوری

 18ـ جامعه‌شناسی کار و شغل / دکتر توسلی

 19ـ جزوة جامعه‌شناسی آموزش و پرورش / دکتر توسلی

20- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش/ دکتر علاقه‌بند

 21ـ جامعه‌شناسی سیاسی / دکتر بشیریه

۲۲جامعه‌شناسی ادبیات / دکتر کتبی

23ـ قشربندی اجتماعی/ دکتر ملک، انتشارات پیام‌نور

 24ـ جامعه‌شناسی/ گیدنز

 منابع رشته های پژوهشگری

 

 


نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی/ خانم‌دکتر فریده ممتاز(جزوه‌ در مرکز آموزش ‌جهاد ‌دانشگاهی ‌موجود ‌است)

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی دردوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

4ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر غلامعباس توسلی

 

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر فرامرز رفیع‌پور(1370)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم

2- تکنیک‏های خاص تحقیق / دکتر رفیع‏پور

3- پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس، ای ، ترجمة هوشنگ نایبی ، نشر نی، تهران، چاپ اول

4- نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / بیکر- ترزال ، ترجمه هوشنگ نایبی، نشرنی

5- تکنیک‏های خاص تحقیق / دکتر قاضی طباطبایی

 

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی، متون تخصصی هورتون و ….

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز 

 

آمار و ریاضی

 

1-        کتاب روش‌های آماری/ دکتر کریم منصور‌فر، انتشارات دانشگاه تهران.

2ـ ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی/ دکتر کریم منصور‌فر، نشر سمت

3-      استدلال آماری در جامعه شناسی / مولر ، ترجمة دکتر نایبی ، نشر ن

    جزوه آمار مقدماتی و آمار برای علوم اجتماعی/ دکتر مسعود چلبی، دانشگاه شهید بهشتی.

  

 


منابع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی  و رفاه اجتماعی

 


 

      نظریه‌های جامعه‌شناسی   

 

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

4- نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

6ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

7ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

      روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

      زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز 

 

      حوزه‌های برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی

1ـ تامین اجتماعی:

الف: کتاب تأمین اجتماعی ـ دکتر طالب، انتشارات آستان قدس رضوی

ب‌: کتاب تامین اجتماعی، دکتر پناهی، انتشارات موسسه تامین اجتماعی

2ـ رفاه اجتماعی:

الف:کتاب نظربه رفاه نوشته تونی فیتزپتربک ترجمه هرمزهمایون‌پور»نشرگام‌نو

ب :رفاه اجتماعی ـ دکتر زاهدی اصل

 

 

ج‌: رفاه اجتماعی ـ باری ترجمه سید مرتضی نوربخش

چ: نظریه رفاه ـ پیتس فریتریک: ترجمه: هرمز همایون‌پور(گام نو ـ پژوهش در تأمین اجتماعی)

ح: کتاب، جهان رها شده، سخنرانی آنتونی گیدنز، انتشارات علم و ادب

3ـ جامعه‌شناسی توسعه:

الف: جامعه‌شناسی توسعه، دکتر ازکیا ودکتر غفاری ، انتشارات کلمه

ب:جامعه شناسی تغییرات اجتماعی تالبف دکترغفاری آقای ابراهبمی

ج‌: تغییرات اجتماعی و توسعه ـ آلوین‌سو، توجمه مظاهری

4ـ برنامه‌ریزی

الف: جزوه “کلیات برنامه‌ریزی” دکتر انصاری

5ـ سازماندهی و مدیریت:

الف:کتاب اصول مدیریت تالیف دکتررضائیان

ب: کتاب “سازماندهی و مدیریت“ دکتر امیرکبیری

ج‌: کتاب “سازماندهی و مدیریت “ دکتر اقتداری

6ـ تعاون:

الف : مبانی تعاون ـ دکتر انصاری ـ انتشارات پیام نور

ب‌: اصول و اندیشه‌های تعاونی “دکتر طالب، انتشارات دانشگاه تهران

پ‌: جزوه سیر تحول تعاونیها ، دکتر حمید انصاری

ت : جزوه انواع و کارکرد تعاونی‌ها، دکتر حمید انصاری

ث : زمینه‌ها و شیوه‌های همیاری، دکتر مهدی طالب

ج: کتاب ”حقوق تعاون” دکتر حسنی    

7ـ اقتصاد:

1. کتاب اقتصاد کلان تألیف یوسف فرجی_ روزبهانی

2. کتاب اقتصاد خرد سالواتوره و محسن نظری

3. کتاب اقتصاد  نوشته ساموئد سن و نورد هاوس و ترجمه نوروزی و رحماندوست

4. جزوات “اصول علم اقتصاد “ دکتر موسایی، ”اقتصاد خرد“ دکتر موسایی ،”اقتصاد کلان“ دکتر

5.  "اقتصاد خرد" دکتر موسایی 

6. کتاب “اقتصاد ایران“ دکتر ابریشمی

7. کتاب “اقتصاد ایران“ دکتر رزاقی

8. کتاب, نفت، دولت و صنعتی شدن ـ نوشته: مسعود کارشناس، انتشارات گام‌نو.

 

 

 

 

 منابع رشته مطالعات زنان


««« براساس سرفصل‌های گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س) »»»

الف ـ مبانی

    1ـ جامعه‌شناسی / آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری

    2ـ مبانی روانشناسی/ هیلگارد

    3ـ مبانی جامعه‌شناسی / بروس کوئن

ب ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی

    1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

    2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

    3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

    4ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی   

ب‌ـ روش تحقیق

    1ـ روش تحقیق در علوم‌اجتماعی جلد اول / دکتر ساروخانی

    2ـ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی / دکتر دلاور

    3ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر فرامرز رفیع‌پور

4- نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / بیکر- ترز ال، ترجمة هوشنگ نایبی ، نشر نی

5-استدلا‏ل آماری در جامعه شناسی / مولر ، ج اچ و دیگران ، ترجمة هوشنگ نایبی ، نشر نی

6- آمار و احتمالات کاربردی / دلاور

ج ـ حوزه‌ها

    1ـ نظام حقوق زن در اسلام / استاد مطهری

    2ـ حقوق خانواده/ محقق داماد

    3ـ تفسیر سورة نور و نساء

4ـ حقوق خانواده/ دکتر ناصر کاتوزیان

5ـ مختصر حقوق خانواده/ دکتر اسدا... امامی و دکتر سید حسین صفایی

د ـ زبان

    1ـ زبان عمومی

    2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

    3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) وجامعه‌شناسی گیدنز 


منا بع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه

 

 


نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

۴ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

۵ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

۶ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

۷ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم   انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز 

 

حوزه های توسعه

1ـ جامعه‌شناسی توسعه:

الف: جامعه‌شناسی توسعه ـ دکتر ازکیا و غفاری، انتشارات کلمه

ب‌: جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، دکتر ازکیا

ج: تغییرات اجتماعی و توسعه. آلوین‌سو، ترجمه مظاهری، انتشارات مطالعات راهبردی

2ـ جامعه‌شناسی روستایی:

الف: جامعه‌شناسی روستایی، دکتر وثوقی، انتشارات کیهان

ب‌: جامعه‌شناسی توسعه و توسعه نیافتگی، دکتر ازکیا، انتشارات اطلاعات

ج‌: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی روستایی ، دکتر ازکیا

د: مدیریت روستایی در ایران ، دکتر مهدی طالب

3ـ برنامه‌ریزی:

الف: جزوه، کلیات برنامه‌ریزی، دکتر انصاری

4ـ سازماندهی و مدیریت:

الف: کتاب ”سازماندهی و مدیریت“، دکتر امیر کبیری

ب‌: کتاب ”سازماندهی و مدیریت“، دکتر اقتداری

5ـ تغییرات اجتماعی:

الف: تغییرات اجتماعی، گی‌روشه، ترجمه دکتر وثوقی

  

منابع رشته ارتباطات

 


 

الف ـ مبانی کلی ارتباطات اجتماعی

(مباحث شناخت وسایل ارتباط جمعی، نظریه‌های ارتباط جمعی، حقوق ارتباط جمعی، ارتباطات بین‌المللی، مخاطبان ارتباطات)

 کتاب وسائل ارتباط جمعی، تألیف دکتر کاظم معتمد‌نژاد،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1371.

کتاب حقوق مطبوعات، تألیف دکتر کاظم معتمد‌نژاد، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام1379.

کتاب ارتباط‌شناسی، تألیف دکتر مهدی محسنیان‌راد، تهران: انتشارات سروش، 1369.

 کتاب جامعه‌شناسی وسائل ارتباط جمعی ، تألیف ژان‌کازنو، ترجمه دکتر ساروخانی و دکتر محسنی، تهران: انتشارات اطلاعات، 1365.

 کتاب مبانی ارتباط جمعی، تألیف دکتر سید‌محمد دادگران، تهران: انتشارات فیروزه، 1374.

کتاب یک جهان، چند صدا، ویرایش شون‌مک براید، ترجمه ایرج‌پاد، تهران: انتشارات سروش، 1369.

کتاب کاربرد نظریه‌های ارتباطات، تألیف ویندال، سیگنایرز و اولسون، ترجمه دکتر علی‌رضا دهقان، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1376.

کتاب نظریه‌ رسانه‌ها، تألیف فرد اینگلیس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1377.

 کتاب ارتباطات اقناعی، تألیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1376.

 کتاب تلویزیون در زندگی کودکان ما، تألیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت‌کاشانی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1377.

مقالات مربوط در فصلنامه رسانه

کتاب مفاهیم و نظریه‌های ارتباطات، تألیف دکتر هرمز مهرداد، سال 1379.

ب‌ـ اصول روزنامه‌نگاری:

(مباحث دروس: شیوة نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری عملی 1 و 2، ویراستاری و مدیریت اخبار)

کتاب روزنامه‌نگاری، با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر، تألیف دکتر کاظم معتمد‌نژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، تهران: نشر سپهر، 1368.

کتاب روزنامه‌نگاری نوین،تألیف دکتر نعیم بدیعی و حسین قندی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1378.

 کتاب مقاله‌نویسی، تألیف حسین قندی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1376.

کتاب شیوة نگارش فارسی در مطبوعات، تألیف شادروان حسین عماد افشار، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1372.

                                     

ج ـ زبان تخصصی (انگلیسی):

در حد درک متون تخصصی ارتباطات اجتماعی و واژگان.

کتاب خاصی مورد نظر نمی‌باشد. مطالعه کتاب‌های تخصصی به زبان انگلیسی توصیه می‌شود. مانند:

 کتاب انگلیسی برای دانشجویان روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات، تألیف دکتر سید‌محمد ضیاء حسینی و فهیمه معرفت، تهران: انتشارات سمت، 1997.

 کتاب زبان انگلیسی تخصصی روابط عمومی و ارتباطات، تألیف علی‌ میر‌سعید قاضی و هوشنگ عباس‌زاده، تهران: انتشارات موسسة نشر علم نوین، 1377.

کتاب انگلیسی رسانه و سیاست، تألیف دکتر علی‌‌اصغر کیا، تهران: انتشارات سایه روشن ، 1380.

د – تاریخ معاصر ایران و جهان و مسایل بین‌المللی مهم معاصر:

منابع خاصی مورد نظر نیست، مطالعه تاریخ معاصر از آغاز قرن نوزدهم به بعد و مسایل بین‌المللی جهان از جنگ بین‌الملل دوم به بعد پیشنهاد می‌شود.

هـ ـ آمار و روش تحقیق:

 (در حد مباحث دروس آمار در علوم اجتماعی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی در دورة کارشناسی رشتة علوم ارتباطات اجتماعی)

کتاب روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تألیف ببی، ارل. ترجمه رضا ـ فاضل انتشارات سمت.

کتاب مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تألیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات آوای نور، 1374.

جزوه روش‏تحقیق دکتر عبداللهیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

   

کتاب کند و کاوها و پنداشته‌ها، تألیف دکتر فرامرز رفیع‌پور، تهران: انتشارات شرکت انتشار، 1372.

کتاب احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تألیف دکتر علی‌دلاور، تهران: انتشارات رشد.

استدلال آماری در جامعه‏شناسی ، مولر، ج، اچ و دیگران(1378)، ترجمة هوشنگ نایبی،چاپ اول،نشر نی

سؤالات آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

 

 منابع جمعیت شناسی

 


نظریه‌های جامعه‌شناسی

1ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

4ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

6ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6-   روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول/ انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

3ـ مفاهیم و اصطلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و

   جامعه‌شناسی گیدنز 

 

حوزه‌های جمعیت‌شناسی(ضریب 3)

1ـ مبانی جمعیت‌شناسی/ دکتر مهدی امانی، انتشارات سمت

2ـ مبانی جمعیت‌شناسی/ دکتر تقوی

3ـ جمعیت‌شناسی عمومی/ دکتر جمشید بهنام

4ـ جمعیت‌شناسی جهان/ دکتر مهدی امانی

5ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ پولارد و دیگران، ترجمه دانشگاه شیراز

6ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ دکتر حبیب‌اله زنجانی

7ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ دکتر شهلا کاظمی‌پور

8ـ روشهای تحلیل جمعیت‌شناسی/ دکتر اسماعیل مجد آبادی و ...

9ـ کاربرد جمعیت‌شناسی/ دکتر تقوی

11ـ جمعیت، توسعه و بهداشت باروری/ دکتر محمد میرزائی، دکتر زنجانی و دیگران

12ـ نظریات جمعیت‌شناسی/ دکتر احمد کتابی

13ـ جزوه جمعیت‌شناسی اقتصادی، اجتماعی/ دکتر محمد میرزائی

14ـ مقدمات آمار/ دکتر کریم منصورفر   

 

  

منابع انسان‌شناسی


 

نظریه‌های جامعه‌شناسی

 

1ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

4ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

6ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی/ دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

3ـ مفاهیم و اصلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز 

 

 

 حوزه‌های انسان‌شناسی

 

1ـ مبانی انسان‌شناسی (گردشهر با چراغ) / دکتر روح‌الامینی

2ـ انسان‌شناسی فرهنگی/ ترجمه آقای ثلاثی

3ـ روش‌تحقیق در انسان‌شناسی / ترجمه آقای ثلاثی

4ـ انسان‌شناسی عمومی / دکتر عسگری خانقاه

5ـ تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی / دکتر ناصر فکوهی

6ـ جزوه مردم‌شناسی ما قبل تاریخ/ دکتررفیع‌فر

7ـ جزوه انسان‌شناسی باستان‌شناسی / دکتر رفیع‌فر

8ـ روش، بینش، تجربه / دکتر عسکری‌خانقاه

9ـ جزوه انسان‌شناسی زبان‌شناختی / دکتر مدرسی و خانم نرسیسیانس

10ـ جزوه نظام خویشاوندی / دکتر مقصودی

11ـ انسان‌شناسی زیستی / دکتر عسکری خانقاه

12ـ زمینه فرهنگ‌شناسی / دکتر روح‌الامینی

13ـ نظریه‌های مردم‌شناسی / مروین گاربارینو/ ترجمه عباس محمدی‌اصل

14ـ تاریخ مردم شناسی / هیس / ترجمه ابوالقاسم طاهری

15ـ تاملی بر خاستگاه جامعه‌روستایی / دکتر رفیع‌فر، مجله دانشنامه جهان اسلام

16ـ فرهنگ برادوستی / دکتر رفیع‌فر / دانشنامه جهان اسلام

17ـ منشأ عالم، حیات، انسان و زبان / دکتر رفیع‌فر، نشر آگه

18ـ انسان‌شناسی شهری / دکتر فکوهی

19ـ درآمدی بر انسان شناسی/ کلودریوییر

20ـ انسان‌شناسی سیاسی/کلودریوییر/ ترجمه دکتر ناصر فکوهی

21ـ درآمدی بر اسنان شناسی/ سایمون کلمن/ ترجمه دکتر ثلاثی

22ـ گسترة علوم انسانی ترجمه: دکتر فکوهی/ دکتر رفیع‌فر/ دکتر کتبی

  

منابع مطالعات فرهنگی (دانشگاه علامه‏طباطبایی)

 


الف- فرهنگ و ادب ایران

1ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم(1356) حماسة کویر. تهران: انتشارات امیرکبیر

2ـ نیرنوری، عبدالحمید(1375) سهم ایران در فرهنگ جهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

3ـ زرین‌کوب، عبدالحسین(   ) کارنامه اسلام، تهران، امیرکبیر

4ـ فرهادی، مرتضی (1380) واره: نوعی تعاون سنتی کهن زنانه در ایران(مقدمة مولف)، تهران،1380

5ـ فرهادی، مرتضی(1371) فرهنگ یاریگری در ایران. مرکز نشر دانشگاهی

6ـ فرهادی، مرتضی(1378)مردم‌نگاری دانش‌ها و فن‌آوری‌های سنتی در ایران.نمایة پژوهش،شمارة 12 و 11

7ـ شایگان، داریوش(1381) افسون‌زدگی جدید، ترجمة فاطمه ولیانی، تهران، 1381. نشر و پژوهش فرزان.

8ـ دستغیب، عبدالعلی، سایه روشن‌های شعر نو فارسی.

9ـ شفیعی کدکنی، صور خیال در شعر فارسی

10ـ  از صبا تا نیما (جلد دوم)

11ـ آل احمد، جلال، غرب زدگی

ب: روش‌تحقیق

1ـ سیلورمن(1379) روشهای تحقیق کیفی، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ ذکائی، محمد سعید(1381) نظریه و روش در تحقیقات کیفی، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 17

پ: مفاهیم و نظریه‌ها

1ـ دیورینگ، سایمون(1382) مطالعات فرهنگی، ترجمة نیما ملک محمدی و شهریار وقفی‌پور، شابک.

2ـ استریناتی، دومینیک(1380) مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه ، ترجمه ثریا پاک‌نظر

3ـ بیلینگتون، رزا و همکاران(1380) فرهنگ و جامعه

ت: مردم‌ِشناسی

1ـ بیتس، دانیل (1375) انسان‌شناسی فرهنگی، ترجمه محسن ثلاثی.

2ـ فکوهی، ناصر(1382) تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران، نشر نی.

3ـ پلتو، پرنی(1375) روش‌تحقیق در انسان‌شناسی، تهران، انتشارات علمی

4ـ اسپرولی، جیمز و لک‌کوردی(1372) پژوهش فرهنگی، مردم‌نگاری از جوامع پیچیده، ترجمه ملک‌محمدی        

 

نظریه ها:

1ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمة محسن ثلاثی

2ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمة محسن ثلاثی

3ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

4ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

5ـ جزوة نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

6ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمة باقر پرهام

  روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

1ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(1376)، ترجمة هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

2ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

5-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

6- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

7- درآمدی برکاربرد  آمار در تحقیقات اجتماعی

8- سؤالات  آزمون کارشناسی ارشد از 1373 الی 1385

زبـان

1ـ زبان عمومی

2ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

3ـ مفاهیم و اصطلاحات کلیدی علوم اجتماعی در کتابهای زمینه‌جامعه‌شناسی (آقای آریانپور) و جامعه‌شناسی گیدنز